Skip links

Davranış Kuralları

Yespan bu belgede yer alan davranış kuralları ile iş ilişkilerini düzenler. Bu etik kurallara kendisi bağlı kalacağı gibi, hem tedarikçilerinden hem de çalışanlarından bu etik kurallara bağlı kalmasını bekler.

Davranış kurallarının net bir şekilde belirlenmesinin temel sebebi, Yespan’ın sorumluluk bilinci ile hareket ederek, ilerleyen dönemde hem tedarikçileri hem de müşterileri ile sürdürülebilir ilişkiler geliştirmek istemesidir.

Bu yüzden Yespan, hiçbir şekilde yasadışı veya uygunsuz davranışlara tolerans göstermeyecektir.

Yasalara Uymak

Geçerli hukuk sistemlerine ait yasa ve düzenlemelere uymak.

 • İnsan Hakları ve İstihdam Uygulamaları
 • Herhangi bir insan hakkı ihlalinin sebebi ve suç ortağı olmaktan kaçınarak uluslararası düzeyde ilan edilmiş tüm insan haklarına saygılı olmayı sağlamak amacıyla, özellikle kadınlar, çocuklar veya göçmen işçiler gibi zayıf hak sahiplerinin veya hak sahibi gruplarının insan haklarına saygı için yüksek derecede dikkat göstermek.

Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması

 • Kölelik, esaret, zorla veya mecburi çalıştırma ve insan ticareti yapmamak ve yapılmasına katkıda bulunmamak.

Çocuk İstihdamının Yasaklanması

 •  4857 sayılı İş Kanununda çocuk işçileri belirtilen usul ve esaslarda çalıştırmamak

Ayrımcılık Yapmamak ve Çalışanlara Saygılı Olmak

 • Ten rengi, ırk, milliyet, etnik kimlik, siyasi görüş, sosyal geçmiş, engellilik, cinsiyet, cinsel kimlik ve eğilim, medeni hâl, dini inanç veya yaştan bağımsız olarak, çalışanlar arasında fırsat ve muamele eşitliğini sağlamak.

 • Bireylerin cinsel, zorlayıcı, tehdit edici, küfürlü veya sömürücü olan hareketlerini, dil ve fiziksel temas dahil, psikolojik işkence, cinsel taciz veya ayrımcılık gibi kabul edilemez muamelelerini hoş görmeyi reddetmek.

Çalışanların Çalışma Saatleri, Ücretleri ve Sosyal Yardımları

 • Çalışma saatleriyle ilgili tüm geçerli yönetmeliklere küresel çapta uymak.

 • Adil ücretler ödemek ve ücretlerle ve tazminatla ilgili tüm geçerli yasalara küresel çapta uymak.

Çalışanların Sağlık ve Güvenliği

 • İş sağlığı ve güvenliği açısından geçerli yasal ve uluslararası standartlara uygun olarak hareket etmek ve güvenli çalışma koşulları sağlamak.

 • Çalışanların sağlık ve güvenlik konularında bilgili olmasını sağlamak için eğitim sunmak.

 • Makul bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurmak

Şikâyet Mekanizması

 • Çalışanlarının işbu Etik Kurallar ilkelerinin olası ihlallerini rapor edebilmesi için korumalı bir mekanizmaya erişim sunmak.

Çevre Koruma

 • Çevre açısından geçerli yasal ve uluslararası standartlara uygun olarak davranmak. Çevre kirliliğini en az düzeye düşürmek ve çevre koruma ile ilgili olarak sürekli iyileştirmeler yapmak.

 • Makul bir çevre yönetim sistemi kurmak

Adil Faaliyet Uygulamaları

Yolsuzlukla ve Rüşvetle Mücadele

 • Herhangi bir yolsuzluğu veya rüşveti hoş görmemek ve bunlarla hiç bir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak iştigal etmemek, resmi işlemleri etkilemek veya haksız kazanç elde etmek amacıyla bir devlet memuruna veya özel sektördeki karşı tarafa değerli herhangi bir şey vermemek (rüşvet), teklif etmemek veya vaat etmemek. Buna, uygunsuz kolaylaştırıcı ödemeler (rüşvet) vermeyi veya bunları  kabul etmeyi reddetmek de dahildir.

Adil Rekabet, Tekelciliği Engelleyen Yasalar ve Fikri Mülkiyet Hakları

 • Ulusal ve uluslararası rekabet yasalarına uygun davranmak ve rakiplerle fiyat belirleme, piyasa  veya müşteri dağıtımı, piyasa paylaşma veya ihaleye fesat karıştırmaya dahil olmamak.

 • Başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı göstermek.

Çıkar Çatışmaları

 • İlişkilerini etkileyebilecek tüm çıkar çatışmalarından kaçınmak ve/veya bunları dahili olarak YESPAN ELEKTRIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  ’ne bildirmek ve bunların ortaya çıkmasını baştan engellemek.

Kara Para Aklamayla ve Terörizm Finansmanıyla Mücadele

 • Kara Para aklamayı ve terörizmin finansmanını doğrudan veya dolaylı olarak kolaylaştırmamak.

Veri Gizliliği

 • Kişisel verileri gizli olarak ve sorumluca işlemek, herkesin gizliliğine saygı göstermek ve kişisel verilerin etkin bir şekilde korunmasını ve sadece meşru amaçlarla kullanılmasını sağlamak.

İhracat Kontrolü ve Gümrükler

 • Geçerli ihracat kontrolü ve gümrük düzenlemelerine uymak.

Sorumlu Maden Kullanımı

Ürünlerinde Çatışma Yaşanan ve Yüksek Riskli Bölgeler’den temin edilen ve insan hakları ihlallerine, yolsuzluğa, silahlı grupların finansmanına veya benzer olumsuz etkilere yol açan ham maddeler kullanmamak için makul bir çaba göstermek.

Tedarik Zinciri

 • Tedarikçilerinin bu Etik Kurallar’ın ilkelerine uygun davranması için makul çabayı göstermek.

 • Tedarikçi seçiminde ve tedarikçilere gösterilen muamelelerde T.C. Anayasasının 10. Maddesine (ayrımcılık yasağı ilkelerine) uymak.